06 - 813 481 92 info@colonnaconsults.nl

Kosten en vergoedingen

 

Psychotherapie wordt in principe door uw verzekeraar vergoed. Hierbij gelden voorwaarden die de zorgverzekeraars opstellen. Zo heeft u in elk geval een verwijzing nodig voor Specialistische GGZ van uw huisarts.

Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Hoeveel u precies vergoed krijgt hangt daarom af van uw specifieke polis (restitutie of natura).

Bij een restitutiepolis heeft u recht op volledige vergoeding van de behandelkosten.

In het geval van een naturapolis, heeft u recht op gedeeltelijke vergoeding variërend van 50% tot 90%. Dit hangt af van uw zorgverzekeraar en kunt u nagaan door de volgende vraag te stellen: ‘Hoeveel procent van de kosten van on-gecontracteerde Specialistische GGZ-zorg krijg ik vergoed?’

De kosten van uw behandeling worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. 100% van dit NZA-tarief wordt in rekening gebracht voor een psychotherapeutische behandeling.

Er is geen maximum aantal gesprekken vastgesteld binnen de Specialistische zorg. Alle behandelingen vinden tijdens kantooruren plaats.

In alle gevallen betaalt u de kosten van uw eigen risico over het jaar waarin de behandeling start, aan uw zorgverzekeraar.

 

Diagnose Behandeling Combinatie

Als u in behandeling komt, openen wij voor u een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). ColonnaConsults maakt hiervoor gebruik van de administratieve diensten van de firma DBC Prof in Den Haag. Wij leggen uw diagnose en alle activiteiten die wij voor u doen vast in deze DBC. Hierbij kunt u denken aan de tijd die de behandelaar besteedt aan gesprekken met u, maar ook tijd voor verslaglegging in uw dossier, multi-disciplinair overleg, overleg met derden (zoals uw huisarts of familie), aanvraag van medicijnen, e-mails en telefoongesprekken.

Een DBC mag maximaal 365 dagen duren. Duurt de behandeling langer dan openen wij een (vervolg)DBC voor u. Het jaar waarin een DBC start, is bepalend voor de berekening van het eigen risico. Ligt de begindatum in 2021 dan is het eigen risico van 2021 van toepassing. DBC’s geven inzicht in het behandelingstraject en de kosten. Dit maakt de geleverde zorg voor u overzichtelijk en beter controleerbaar. Ook voor de kosten van zorg geldt de startdatum van de DBC als peildatum voor de tariefhoogte.

Aan het einde van de behandeling, of na een jaar, stuurt ColonnaConsults u rechtstreeks de rekening van uw DBC (‘s), met daarop de omschrijving van uw behandeling. U wordt geacht zelf de kosten te declareren bij uw zorgverzekeraar. Ongeacht of u de behandeling zelf bekostigd of besluit de nota te declareren, zijn wij verplicht om de DBC-systematiek aan te houden.

Misschien vindt u het bezwaarlijk dat de diagnose wordt vermeld op de factuur die wij naar uw zorgverzekeraar sturen. Als dat zo is, kunt u dit aangeven door samen met uw behandelaar een formulier te ondertekenen.

No shows; afspraken die niet minstens één werkdag van te voren zijn afgezegd, worden volledig bij u in rekening gebracht conform bovenstaande tarieven. Zorgverzekeraars vergoeden geen gemiste en/of te laat geannuleerde afspraken.

Zie lvvp.info voor uitgebreide toelichting op het zorgsysteem en vergoedingsregelingen.

Let op! Sommige verzekeraars geven aan dat ze bij een restitutiepolis 100% van het markconforme tarief vergoeden. Dat is een ander, lager, tarief dan het NZA-tarief, welke ik reken. Vaak komt de vergoeding neer op 90% van de totale kosten. U kunt dit vooraf bij uw verzekeraar navragen.